گفتار درمانی


یکی از رشته های توانبخشی است که به برقراری ارتباط با دیگران و تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و بلع کمک می کند.

کاردرمانی جسمی


کاردرمانی جسمی یکی از شاخه های تخصصی فعالیت کاردرمانگران است که با هدف ارتقا و بهبود عملکرد جسمی حرکتی افراد دارای مشکلاتی اعم از اختلالات شدید حرکتی تا مشکلات خفیف حسی و ارتقا سطح استقلال حرکتی آن ها ارائه می شود.

کاردرمانی ذهنی


کاردرمانی ذهنی شاخه ای از کاردرمانی است که به ایجاد، تقویت و بهبود مهارت های ذهنی و درمان مشکلات ذهنی افراد دارای اختلال کمک می کند.

بازی درمانی


به هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت فردی یا گروهی انجام شود و باعث لذت و ارضاء نیازهای کودک شود، بازی درمانی می گویند.

اتاق تاریک


اتاق تاریک زیر مجموعه ای از برنامه های کاردرمانی است که توسط کاردرمانگر جهت درمان مشکلات حسی کودکان انجام می شود و هدف این بخش افزایش توجه و تمرکز بینایی و شنیداری، بهبود تعقیب بینایی، هماهنگی چشم و دست، کاهش مقاومت و افزایش تحمل کودک است.

گروه درمانی


هر گونه فعالیت جسمی و ذهنی هدف داری که به صورت بازی گروهی انجام شود و به ایجاد لذت و برطرف شدن نیازهای کودک بپردازد را گروه درمانی می گویند.

فهرست
مشاوره توانبخشی در واتس آپ